Samenwerken met ouders in kinderopvang en onderwijs

Een sterke dialoog tussen ouders en beroepsopvoeders bevordert de pedagogische en educatieve samenwerking in kinderopvang en onderwijs.  Deze gedachte krijgt ook in de wereld van IKC's en kindcentra steeds meer ruimte. Kijk bijvoorbeeld eens hier naar het webinar met Peter de Vries over dit onderwerp.

Ieder kind heeft een eigen unieke ontwikkelingsbehoefte. Onderzoek heeft aangetoond dat samenwerking tussen de verschillende opvoeders de ontwikkeling van kinderen echt ten goede komt. Samenwerking gaat verder dan het uitwisselen van belevenissen van het kind. Er komt een uitwisseling op gang van ideeën over pedagogische aanpak en informatie over de ontwikkeling. Samenwerking bundelt krachten en verrijkt de opvoedsituatie. In een dialoog hebben beide partijen een eigen inbreng. Zij zijn bereid hun eigen ervaringen en inzichten met de ander te delen en willen van elkaar leren.

Rond dit thema werk ik samen met Clarine de Leve en Coby Goederond. Wij zijn betrokken bij de praktijk van kinderopvang, onderwijs en zorg, in de rol van trainer of coach van medewerkers en leidinggevenden. In onze visie is het in het belang van kinderen om de verschillende opvoedmilieus met elkaar te verbinden. Dit vraagt om een dialoog tussen ouders en professional. Samenwerking met ouders gaat verder dan alleen het informeren van ouders over de opvang of de school. Het is meer dan  ouderparticipatie. Het gaat ook om de betrokkenheid van de beroepsopvoeder bij de opvoeding van een kind in de thuissituatie. Als ouders belangstelling en aandacht hebben voor de aanpak van de beroepskracht en de beroepskracht is oprecht nieuwsgierig naar het kind in de thuissituatie, ontstaat een verbinding tussen beide opvoedingsmilieus en een verbond tussen de opvoeders.

De dialoog ontwikkelt zich

 • als er sprake is van oprechte wederzijdse nieuwsgierigheid tussen ouders en de beroepsopvoeder naar het perspectief en het opvoedend handelen van de ander
 • als er respect en waardering is voor elkaars overtuiging, behoeften en sociaal-culturele achtergrond
 • als ouders en beroepsopvoeders bereid zijn om van elkaar te leren en om het geleerde toe te passen in de eigen situatie
 • als er sprake is van praktische pedagogische en educatieve samenwerking tussen ouders en beroepsopvoeders
 • en alle betrokkenen zich vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en deskundigheid inspannen voor de ontwikkeling en het welbevinden van hetzelfde kind

Zo groeit een kind op in een omgeving waarin de volwassenen, vanuit eigen verantwoordelijkheid en deskundigheid, elkaar aanvullen. Zo zorgen zij voor een stabiele ongedeelde wereld met optimale ontwikkelingsmogelijkheden.

Trainingsaanbod

Organisaties die willen onderzoeken hoe zij de pedagogische samenwerking tussen ouders en professionals binnen hun eigen kindercentrum of school meer inhoud kunnen geven en ouders die binnen het kindercentrum of de school van hun kind dit onderwerp willen bespreken zijn van harte uitgenodigd om contact op te nemen via de contactpagina. We hebben hiervoor een aantal mogelijkheden, gericht op ouders en medewerkers in de kinderopvang, jeugdzorg en onderwijs. Het hart van het programma is een training waarin visie, kennis en vaardigheden van professionele en natuurlijke opvoeders met elkaar worden verbonden. Om dit te realiseren wordt de training bij voorkeur in company uitgevoerd voor een gemengde groep van ouders en professionals.

Het globale programma:

 • Een introductie voor het management, medewerkers en vertegenwoordigers van de ouders
 • Een inventarisatie van de leerwensen en wensen t.a.v. ontwikkeling en verandering
 • Het activeren van bestaande kennis en vaardigheden op het gebied van kinderlijke ontwikkeling en gespreksvaardigheden
 • Het aanbieden van nieuwe kennis en praktische voorbeelden
 • Het in de praktijk oefenen met vaardigheden, zowel binnen als buiten de training

Inhoudelijke onderwerpen:

 • Kennis van kinderlijke ontwikkeling
 • De betekenis van pedagogisch partnerschap
 • De waarde van een gezamenlijk speelveld en samenwerking in de praktijk
 • Waarderende gespreksvoering
 • Elementaire kennis van feedback vragen, geven en ontvangen
 • Ik boodschappen geven en actief luisteren, versterken van de onderlinge communicatie

Ondersteunende activiteiten
Rondom de training zijn activiteiten op maat mogelijk voor ouders en pedagogisch medewerkers en/of gastouders en voor management, HRM, en leidinggevenden. Het maatwerk-aanbod kan worden ingezet ter oriëntatie voor het management, als korte kennismaking voor een ouderavond of studiedag voor medewerkers of voor een themabijeenkomst voor ouders en medewerkers samen.
Denk bijvoorbeeld aan:

 • Ouderavonden
 • Themabijeenkomsten (ouders en professionals)
 • Workshops tijdens studiedagen
 • Lezingen voor ouders
 • Oriënterende gesprekken voor management of HRM

Hebt u specifieke vragen voor uw eigen organisatie, vul dan het contactformulier in. Wij nemen dan contact met u op voor verder overleg of een oriënterend gesprek over welke activiteiten het beste aansluiten bij de praktijk in uw organisatie.