Privacyverklaring

Inleiding

Bureau Ans Vermeulen, KvK nummer 09156471, gevestigd in Wageningen, verwerkt persoonsgegevens van de opdrachtgever, de deelnemers aan trainingen en workshops en coachees, voor zover deze noodzakelijk zijn voor het aangaan van contracten en de uitvoering van trainingen, workshops en coachgesprekken. Bureau Ans Vermeulen, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 1. Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van de dienstverlening van Bureau Ans Vermeulen verstrekt u uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een (intake)gesprek, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat persoonsgegevens worden verkregen via werkgever of uitkeringsinstantie in het kader van het coachtraject.

 1. Bureau Ans Vermeulen verwerkt de volgende gegevens.
 • NAW gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer
 • Werkervaring
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 1. Doel van het verzamelen van gegevens
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject en/of uitvoeren van workshops en trainingen
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning en facturering
 • Rapporteren en verantwoorden naar de opdrachtgever
 • Het beheren van relatiebestanden en onderhouden van contact gedurende de looptijd van een opdracht
 • Voorkomen en bestrijden van fraude
 • Evalueren en verbeteren van de eigen dienstverlening
 • Bijhouden van de stappen gedurende individuele coachtrajecten
 • Informeren van klanten over nieuwe diensten
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Marketing
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen
 1. Beheer, verwerking

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Bureau Ans Vermeulen gehouden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en het bijhouden van de ontwikkelingen daarin. In dat kader behoudt Bureau Ans Vermeulen zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacy verklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

Bureau Ans Vermeulen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Er zijn geen bedrijven die uw gegevens bewerken in opdracht van Bureau Ans Vermeulen. Bureau Ans Vermeulen maakt gebruik van de webhosting en mail van en mail Site4U en van Office toepassingen (Microsoft Office365). De dienstverlening van Site4You is ISO/IEC 27001 gecertificeerd.

Persoonsgegevens kunnen, alleen indien van toepassing, aan derden verstrekt worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

 1. Bewaartermijnen

Bureau Ans Vermeulen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. NAW gegevens, offertes en contracten worden bewaard als bewijsstukken voor de accountant en de belastinginspecteur gedurende de termijn die de wet daarvoor voorschrijft.

 1. Recht op inzage
 • U als klant hebt altijd recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw gegevens. Dit recht is er ook als u bij aanvang van de dienstverlening toestemming hebt gegeven voor het verzamelen van de gegevens.
 • Verwijdering van gegevens kan niet als voor die specifieke gegevens een wettelijke bewaartermijn geldt.
 • Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Bureau Ans Vermeulen u hierover binnen 14 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via mail@ansvermeulen.nl
 1. Bezwaar tegen verwerking
 • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als gegevens met uw toestemming zijn verkregen, hebt u het recht om de toestemming in te trekken. U kunt dit doen door een mail te sturen naar mail@ansvermeulen.nl
 1. Monitoren websitebezoek

Bureau Ans Vermeulen kan gebruik maken van cookies, maar dan alleen van technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 1. Beveiliging

Bureau Ans Vermeulen hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. In het geval Bureau Ans Vermeulen voor een opdracht gebruik maakt van de diensten van derden, zal Bureau Ans Vermeulen in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@ansvermeulen.nl .

 1. Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze Privacy verklaring kunt u contact opnemen via mail@ansvermeulen.nl.

Deze privacy verklaring is opgesteld d.d. 16 mei 2018 en bijgewerkt op 25 juni 2023.